Afstamming van de families [Van] Bolhuis
In de Groningse gemeente Loppersum ligt bij het dorp Wirdum een wierde Eekwerd. Op die wierde ligt een boerderij Bolhuis. Mensen die van deze boerderij Bolhuis afkomstig waren namen de naam Van Bolhuis aan, wat in de praktijk vaak afsleet tot Bolhuis. Op het ogenblik wonen in Nederland ongeveer 2100 mensen die Bolhuis of Van Bolhuis heten.

kaart met de ligging van het Bolhuis in Oost Groningen

De eerste leden van de familie vinden we in begin 1400. In de middeleeuwen was het Bolhuis een tamelijk belangrijke boerderij. De bekendste bewoner was in de zestiende eeuw Abel Eppens, lid van Gedeputeerde Staten, en schrijver van een kroniek die nog steeds een van de belangrijkste bronnen is voor de geschiedenis van Groningen tijdens het begin van de tachtigjarige oorlog.
Iedereen die [Van] Bolhuis heet en afstamming van Abel Eppens aannemelijk kan maken, stamt af van Popko Abels, een van zijn vier zonen. Hoewel het leeuwendeel van de [Van] Bolhuizen tot deze groep hoort, is het nog niet voor iedereen gelukt deze afstamming te bewijzen. En in sommige gevallen is het zelfs zeker dat de naam niet op basis van afstamming is aangenomen. Wanneer de nakomelingen van Popke Abels van de boerderij verdwijnen woont daar een andere familie en ook die neemt later de familienaam Bolhuis aan.
redger Abel Eppo van Bolhuis (1676-1739)Later vinden we op Rottumeroog de strandvoogdenfamilie Van Dijk. Een van de kinderen van de eerste strandvoogd noemt zich ook Bolhuis. Hij is genoemd naar de rechters Van Bolhuis die in Warffum de dienst uitmaakten.
De huidige Bolhuizen die voorzover nu bekend de naam niet aan het Bolhuis ontlenen, horen bij negen verschillende families waarvan soms wel aannemelijk is dat er verbanden met naamgenoten bestaan, maar waarvan dat (nog) niet bewezen kan worden. De stamvaders van deze families worden geboren tussen 1650 en 1750.