Herkent u iemand?

Meestal is het vrij eenvoudig om iemand te plaatsen in de genealogie. Toch zijn er een aantal mensen die we nog niet in verbinding kunnen brengen met een van de bestaande takken Bolhuis of Van Bolhuis. Vaak zijn die mensen ook al bekend, maar ontbreken net die gegevens die nodig zijn om vast te stallen dat het over dezelfde persoon gaat. Een aantal van die gevallen wordt hieronder genoemd. Wie kan helpen en weet iets meer van deze mensen?

De eremedaille in zilver van de orde Oranje Nassau is toegekend aan A. BOLHUIS, voorheen voorman bij de N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, te Appingedam.

Nieuwsblad van het Noorden 24.12.1975 Er klopt niets van de beschuldigingen, zei de Duitse verdachte Gerhard E., die vanmorgen voor de Groninger politierechter stond. Hij had op 6 oktober geen schilderij gestolen en had ook in de nacht van 15 of 16 oktober niet geprobeerd juwelier R. van der Wal aan het Damsterdiep te Groningen te beroven. Hij had Van der Wal dan wel neergeslagen, maar dat was een reactie op het gedrag van de juwelier geweest. Politierechter mr. J. E. de Jonge had echter geen vertrouwen in de verklaringen van de verdachte en achtte poging tot diefstal met geweld en mishandeling bewezen. E. kreeg een gevangenisstraf van vier maanden met aftrek van voorarrest. Officier van Justitie mr. C. A. van der Burg had zes maanden gevangenisstraf geist. E. die al enige dagen zonder geld in ons land had doorgebracht, zei dat hij bij de juwelier alleen maar informatie over een gravure wilde hebben. Volgens E. had hij met de bierfles geslagen toen Van der Wal van achter de toonbank was gekomen en hem had betast. Van der Wal, die vanmorgen moest getuigen, ontkende dat verontwaardigd. De officier van Justitie, mr. Van der Burg, achtte de poging tot beroving bewezen op grond van het feit dat E., die geen geld had, met een lege tas en een bierfles in de zak de juwelierszaak binnenging. Ook die diefstal van een schilderij op 6 oktober achtte de officier bewezen. De gedupeerde A. Bolhuis en zijn grootmoeder hadden die diefstal gezien. Volgens E. had hij het schilderij gekocht en een schuldbekentenis getekend, maar de heer Bolhuis vertelde dat E. het briefje op tafel had gelegd, hem van de trap had gegooid en met het schilderij was verdwenen.

Dagblad van Rotterdam 20.3.1943 KUNST "Int Constigh Werck" Expositie door B. Aning, P. van Yperen en D. Bolhuis Van geheel anderen aard zijn de kleine terracotta's van D. Bolhuis, classicistisch aandoende vrouwenfiguren, bekoorlijk van opvatting, strak van vorm. Vooral de knielende figuur is van een Latijnsche rust en evenwicht, die van een aangeboren praedispositie voor het beeldhouwen getuigen,.

Arnhem, 28 December 1923. Faillisement uitgesproken van E.Th. Bolhuis, schilder en behanger, Wageningen.

Nieuwsblad van het Noorden 1.8.1925 Meegedeeld werd dat den heer E. Bolhuis eervol ontslag is verleend als brugwachter te Oldenzijl

De Waarheid 15.12.1967 Gisteren is in Nieuw Weerdinge tegen het middaguur een grote vrachtauto i n het Weerdingerkanaal gereden. De beide-inzittenden van de auto, de 24-jarige S. Koster uit Den Ham en de 15-jarige G.J. Bolhuis uit Daarlerveen zijn hierbij om het leven gekomen. Direct na net gebeurde sprongen enkele mensen te water in een poging om de inzittenden uit hun cabine te halen, maar zij werden door het koude water bevangen en moesten uit het water worden geholpen. De politie takenlde de auto tenslotte uit het kanaal De vrachtauto was uit Vriezenveen afkomstig en geladen met textielgoederen.

Grietje Bolhuis, dienstbode, moeder van: levenloos kind * 13.2.1924.

Nieuwsblad van het Noorden 9.3.1942 E. Wagenborg's Scheepvaart, en Expeditiebedrijf N.V. (F), Groningen, Binnen Damsterdiep 1 scheepvaart en expeditdebedrijf, enz. N.V. ontbonden. V.: E. .G en P. Wagenborg en L. Vuursteen. De onderneming van de ontbonden N.V. wordt voortgezet door een vennootschap onder firma, onder den naam "E. Wagenborg's Scheepvaart en Expeditiebedrijf (geen beperkende bepalingen). Beh. filiaal Groningen: G. Bolhuis.

Nieuwblad vh Noorden 19.4.1893 VAARWEL Ondergetekende roept bij zijn vertrek naar 't Verre Westen aan al zijn FAMILIE en PARTIJGENOOTEN een laatste vaarwel toe met sociale groets.
H. v. Bolhuis a/b van de stoomboot Stubbenbak, Antwerpen.
Opm: Zowel de groet aan "partijgenoten" als de "sociale" groet, doen een socialistische gezindheid vermoeden.

Provinciale Overijsselche en Zwolsche courant 5.5.1917 Rechtbank te Zwolle. Frans H., arbeider te Doornspijk; heeft in-dronkenschap een rijwiel weggenomen van Hendrik Bolhuis, op Zondag 1 April. Jean Louis kocht de fiets voor 15 en een paar sigaren. De fiets is in beslag genomen en later door den veldwachter aan den eigenaar teruggegeven. Jean Louis kreeg z'n geld - en constateerde nog 5 ct. winst erbij. De Officier eischt 5 maanden gevangenisstraf.

Hendrik Bolhuis, * Uithuizermeeden 19.5.1917

Arnhemse courant 25.4.1876 Heden morgen had de plegtige uitreiking der gouden medaille van 36 jaren trouwe dienst plaats aan den j tegenwoordigen sergeant-brievenfacteur Bolhuis, bij het 8e regement infanterie, alhier in garnizoen. Daar de jubilaris vroeger ruim 30 jaren dienst deed bij de muziek, werd hem van wege het korps stafmuzikanten eene zwart marmeren pendule aangeboden, terwijl het kader hem een gouden horlogeketting vereerde. Aan de medaille is een gratificatie van 50 verbonden.

Algemeen Handelsblad 4.11.1875 een voorstel van Ged. Staten om aan den eervol ontslagen J.H. Bolhuis, die ruim 50 jaar als bode bij de provinciale griffie goede diensten heeft gedaan, boven zijn pensioen eene jaarlijksche toelage van 100 toe te kennen.

Nieuwsblad van het Noorden 20.6.1919 Beleediging. Terwijl de jeugdige arbeider J. Bolhuis den 3den Mei te Groningen langs de Rademarkt liep, moet hem door den 19-jarigen varensgezel H.T. de beleedigende woorden zijn toegevoegd: "jij hebt mijn klompen gestolen." Een getuige bevestigt dit. Bekl ontkent deze woorden te hebben geuit. Eisch: 10 boete subs. 10 dagen hechtenis.

Nieuwsblad van het Noorden 1.9.1941 ERNSTIG ONGEVAL AAN DE STROOCARTONFABRIEK TE APPINGEDAM Zaterdag had de plm. 18-jarige J. Bolhuis het ongeluk tijdens zijn werkzaamheden aan de Stroocartonfabriek te Appingedam bij de papierbanen met een arm in een der walsen bekneld te raken. De arm en de hand werden verbrijzeld. Een geneesheer, die gewaarschuwd werd, achtte directe overbrenging naar Groningen noodzakelijk.

Limburgsch dagblad 12.9.1951 R.B. kellner te 's Gravenhage, had toen hij te Valkenburg in functie was, op 25 juli van dit jaar van J.H. Bolhuis in bewaring gekregen 1.140 en voor 1.250 aan Belgische francs. Hij had zich dit bedrag toegeigend en er honderd gulden al van opgemaakt. Verdachte die het feit bekende, had gedacht, dat zijn werkgever het geld wel zou restitueren. Aangezien hij zijn salaris nog te goed had, zou dit vanzelf wel in orde komen. De Officier van Justitie dacht er anders over en eiste 6 maanden. De verdedigster betoogde, dat verdachte toch overigens gunstig bekend stond. Zij pleitte clementie.

Nieuwsblad vh Noorden 31.5.1907 Meeldiefstal Omstreeks midden April is hier ter stede een meeldiefstal aan 't licht gekomen, die des te droeviger is, omdat hij twee mannen op de bank der beschuldigden brengt, die jaren - de een circa 25 en de ander ongeveer 10 jaren - het verftrouwen hebben genoten van de de vennootschap: de Groninger Broodfabriek, De eene beklaagde was J.S. alhier, een man die 9 in de week bij genoemde fabriek verdiende en daarvan een vrouw en vijf kinderen had te onderhouden; de andere was de reeds bejaarde O M,. die in de fabriek aIs meesterknecht optrad. J.S. moest terechtstaan wegens verduistering, subs wegens diefstal van meel. Hij werd beschuldigd op 10 Aprill 5 baalties meel en op 11 en 12 April telkens 3 haaltjes meel 1,50 te hebben verkocht aan J. Bolhuis, zonder het geld af te dragen aan den directeur of boekhouder van bedoelde fabriek.

Het vrije volk 23.2.1988 We gingen zwemmen in de Oostervant en toen hebben ze mijn jas gejat. Het was een mooie blauwe winterjas met een kraag van bont. Hij was nergens meer te vinden en toen moest ik door de kou naar huis. Wie het gedaan heeft heeft weet ik nog niet, maar ik kijk elke dag op straat. Als ik mijn jas zie lopen weet ik wel wat ik doe. Er zit iets geheims aan zodat ik alleen kan zien of het wel of niet mijn jas is. Als ik de dief was zou ik hem maar gauw bij de kassa teruggeven.
JACKIE BOLHUIS, 11 jaar ROTTERDAM

Nieuwblad van het Noorden 8.4.1910 Diefstal van kippen. Twee jongens, Hemko S. en Bernardus D. stonden terecht wegens diefstal van kippen. Op 18 Maart waren ze naar het kippenhok gegaan van K. Bolhuis aan den Singelweg. Ze hadden het slot verbroken en uit het kippenhok 10 kippen gestolen, die ze in een zak stopten en en daarmee vertrokken. Voor 7,50 hebben de dieven de kippen verkocht aan S. Glas alhier.

Nieuwsblad van het Noorden 21.3.1924 In den nacht van 23 op 24 Januari l.l. hebben de 20-jarige arbeider Franz Johan W. en de eveneens 20-jarige arbeider Fokke W. resp wonende te Burum en te Hoogkerk, onder laatst genoemde gemeente uit schuur van de landbouwer K. Bolhuis een drietal kippen gestolen, die zij in een zich daar bevindende zak meenamen en te Groningen verkochten voor 5.

Provinciale Drentsche en Asser courant 16.10.1912 Ingekomen is een adres van K. Bolhuis te Paterswolde voor het plaatsen van een reclamebord bij den straatweg. B&W stellen voor, om de wegen niet te doen ontsieren door reclameborden, afwijzend op dit adres te beschikken. Aldus besloten.

De Noord-Ooster 1.2.1940 Dinsdagmiddag verongelukte op den Winschoterweg te Oude Pekela een met stroo beladen vrachtauto van de firma K. Bolhuis te Ten Boer. De wagen kwam met flinke snelheid uit de richting Winschoten en botste tegen een langs den weg staanden militairen wagen. De chauffeur van de vrachtauto verloor de macht over het stuur, waardoor de wagen pardoes in de naast den weg loopende sloot terecht kwam. De nog nieuwe Studebaker truck werd geheel in elkaar gedrukt, terwijl de trailer werd verbogen. De chauffeur en een knecht konden zich uit de cabine redden. Een bij den militairen wagen behoorende korporaal kreeg verwondingen aan het hoofd, welke hij in het Winschoter Ziekenhuis heeft laten verbinden.

De Friese koerier 4.12.1954 Toen Jacob J. W., los werkman te Leeuwarden, ten huize van K. Bolhuis vertoefde, benutte hij die gelegenheid uit de binnenzak van de eigenaar de portefeuille te pakken en daaruit 'een bedrag van 45 te halen. Die daad bezorgde hem 6 weken voorwaardelijke gevangenisstraf en een boete van 40. De eis was 6 weken voorwaardelijk en 25 boete.

Leeuwarder nieuwsblad 6.8.1931 De politie-bediende Penninga is op pensioen gesteld en vervangen door Klaas Bolhuis.
Leeuwarder nieuwsblad 9.10.1931 Gemeentepolitie. De veldwachters Scherpbier, Wiebe de Vries en de politiebediende Klaas Bolhuis, zijn op hun verzoek eervol ontslagen. (Gem Achtkarspelen)

Algemeen Handelsblad 7.7.1928 L. Bolhuis, koopman, Hooge der A 36, Groningen, failliet verklaard.
Algemeen Handelsbald 21.7.1928 Het faillissement van L. Bolhuis wordt opgeheven wegens gebrek aan actief.

Nieuwsblad van het Noorden 3.2.1947 Daar de belt vol is en zij momenteel door het onbevaarbaar zijn van de kanalen niet leeg gemaakt kan worden, is een noodstortplaats van den aannemer Bolhuis achter de fabriek van Botje en Ensing in gebruik genomen. De aschwagens hebben daar thans hun inhoud gedeponeerd, hetgeen niet bepaald tot voldoening van de buurtbewoners was. De gemeentereiniging wijst er echter op dat het hier een noodmaatregel betreft en dat alle mogelijke moeite wordt gedaan om het ongerief voor de omwonenden zoo gering mogelijk te doen zijn.
De machinefabriek en scheepswerf van Botje en Ensing was te vinden op de hoek van het Hoendiep en het Eendrachtskanaal.
Nieuwsblad van het Noorden 1.5.1947 De veel geruchtmakende kwestie der storting van stadsvuil uit Groningen door de firma L. Bolhuis op terreinen in de omgeving van het Leekstermeer heeft veler gemoed in beweging gebracht en kweekt algemeen grote verbittering. Zonder in het bezit te zijn van een vergunning ingevolge de Hinderwet, is de heer Bolhuis begonnen het vuil aan weerszijden van het kanaal te deponeren. Een verzegeling der installatie van gemeentewege, teneinde de storting in ieder geval totdat een eventuele Hinderwetsvergunning is verleend, te voorkomen, is door de heer B. zonder meer genegeerd. Men is eigener beweging, na verbreking van het zegel, weer begonnen met de storting. De bezwaren, die hoofdzakelijk neerkomen op vrees voor stankverspreiding, muggenplaag, verontreiniging van drinkwater voor het vee, verkeersstremming enz., worden algemeen als gegrond beschouwd. Uiteraard is men algemeen zeer gebelgd over het feit, dat men reeds bezig is met de storting, terwijl een Hinderwetsvergunning niet is verleend.
Nieuwsblad van het Noorden 12.1.1950 Arbeiders, werkzaam bij de vuilnisstortplaats Bolhuis te Leutingewolde bij het Leekstermeer, hebben gistermiddag bij het lossen van een vuilnispraam het lijkje van een pasgeboren kind ontdekt. Het vuilnis is afkomstig uit de stad Groningen. Het parket van de Officier van Justitie was spoedig aanwezig en stelde een onderzoek in.

Provinciale Drentsche en Asser courant 9.9.1915 Schrijven van het bestuur der afdeling Oosterhesselen en omstreken van het Nederl. Onderwijzers Genootschap houdende de mededeeling dat de gem. Zweeloo en Sleen elk respectievelijk voor de tijdelijke vervulling van de hoofdschap 10 en 25 per maand toekennen, weshalve zij verzoeken om aan mej. M. Bolhuis, die 6 maanden was belast met de regeling en administratie der schoolzaken te Zwinderscheveld tijdens de vacature van hoofd der school aldaar een billijke vergoeding, toe te staan. De gemeenteraad besluit haar een gratificatie van 10,60 toe te kennen voor het waarnemen van de functie van hoofd der school.
Provinciale Drentsche en Asser courant 23.12.1920 Ontslag mej. M. Bolhuis als onderwijzeres aan de openbare lagere school te Hoogersmilde, per 1 februari a.s. wegens benoeming te Amsterdam. Het ontslag wordt eervol verleend m.i.v. 1 Maart of zooveel eerder als in de vacature zal zijn voorzien.

Heden overleed, tot onze diepe droefheid, in het St Bonifacius Ziekenhuis te Leeuwarden, na een korte doch hevige ongesteldheid, voorzien van de H.H. sacramenten der stervenden, onze geliefde man, vader, behuwd en grootvader Pieter Bolhuis in den ouderdom van 62 jaar.
Sint Nicolaasga 26 Juni 1938, M. Bolhuis-Eiling

Nieuwsblad van het Noorden 17.12.1932 Door den Edelachtbaren Heer Rechter-Commissaris in het faillissement van R. Bolhuis, koopman en electricien te Groningen, is bepaald:
le. dat de schuldvorderingen ten laste van den boedel bij den ondergeteekende moeten worden ingediend vr den dertigsten December eerstkomende;
2e. dat de verificatievergadering zal worden gehouden op Maandag den zestienden Januari eerstkomende, des voormiddags te 9 uur, In n der localen van het Paleis van Justitie aan de Oude Boteringestraat te Groningen.

Het Parool 3.12.1973 TWEE ANDERE BEWONERS GEWOND Vrouw gedood bij brand kraakpand (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag - Bij een felle uitslaande brand in een kraakpand aan de Van der Duijnstraat in Amsterdam is in de nacht van zaterdag op zondag de 28-jarige Ivonne Woudhuizen, omgekomen. De vrouw, die op de zolderverdieping woonde, kon zich niet meer op tijd in veiligheid stellen. . Behalve de vrouw woonden in het uitgebrande pand drie Nederlanders, een Fransman en vier Portugezen. De 34-jarige Fransman Alairi Duclos kon door de vlammen het pand niet meer via het trappenhuis verlaten en sprong uit het raam van de derde verdieping. Hij is opgenomen in het Wilhelminagasthuis, evenals de 16-jarige Portugees Pedro Bastos de Texeira Chavez, die brandwonden opliep. De Nederlander R. Bolhuis en zijn vriendin, die op de vierde verdieping woonden, wisten aan het vuur te ontkomen door zich langs een touw uit het raam te laten zakken. Uit het onderzoek is gebleken dat de brand in de kamer van de vier Portugezen op de eerste verdieping is ontstaan. Op deze kamer brandde een petroleumvergasser en voorts stond er een niet afgesloten jerrycan met benzine. De kachel of de jerrycan moet zijn omgestoten. De brandweer had zeven stralen nodig om het vuur meester te worden. De Portugezen worden door de politie verhoord om de juiste oorzaak van de brand vast te stellen. Tegenover de politie hebben de Portugezen gezegd dat zij bezig waren met een wereldreis. In Frankrijk zijn ze eerder als ongewenste vreemdelingen over de grens gezet.

Provinciale Drentsche courant 25.7.1861, Nieuwe Rotterdmasche courant 26.7.1861 Te Groningen is in den avond van 23 jl. brand ontstaan in de behuizing den heer A.H. v. d. Wal, handelaar in steenkolen en depothouder van de nieuwe Rotterdammer gas-olie, en wel in het benedenste gedeelte van het pakhuis Newcastle dienende tot berging van steenkolen, soda, en gas-olie. De eigenaar, nog iets willende redden, is in de vlammen omgekomen, terwijl ook de belendende huizen, dat van de heeren Smit, banketbakker en dat van den zeilmaker. Westenborg en R. Bolhuis, hebben mede door vuur en water veel geleden. De eigenaar en bewoner van het eerst bedoelde gebouw, is in de vlammen jammerlijk omgekomen. Het verbrande geheel verkoolde lijk is van onder het puin te voorschijn gehaald. Bij het lijk vond men eene doos, waarin enig goud en zilver, dat hij nog schijnt te hebben willen redden. Hij laat eene diepbedroefde weduwe en een zoon na. Al gebouwen en de losse goederen waren voor brandschade verzekerd.

S. Bolhuis, x Geert Kooijinga, * Niekerk 25.4.1914, "nog vrij onverwacht" Hoogkerk 15.1.1981, zv Hilke Kooijinga, voerman, en Derktje Klamer.

Bolhuis, gemeenteambtenaar te Groningen. ARA Bijzondere Rechtspleging, dossier Otto Haubrock, * 18.3.1905
In Groningen opereert een groep Van Schendel die radiocontact met Londen verzorgt. De groep bestaat uit vier personen waaronder Bolhuis. Bolhuis treedt op als koerier en contactpersoon. Hij vervoert de zendapparatuur. Hij is niet technisch geschoold. Eind 1943 wordt de groep gearresteerd, en naar Den Haag overgebracht, samen met een boer vanuit wiens boerderij de uitzendingen plaats vonden. "Bolhuis gab nach ersten harnischen Leugnen zu, dass er die einzelnen Sendegeraete zu dem verschiedenen Sendeadressen gebracht habe und gab auch sonstige kuriertaetichkeit innernhalb der Nachrichtengruppe zu." In juni 1944 komt de zaak voor de rechter en wordt in alle vier de gevallen de doodstraf geist. Het vonnis is de doodstraf voor Van Schendel en de marconist, vrijheidsstraffen voor de drie anderen. Inmiddels is de zaak uitgelopen tot na dolle dinsdag. Misschien is dat de reden dat de doodstraf niet voltrokken is. Allen worden opgesloten in Krefelt, en komen na de oorlog terug, behalve de boer, die is overleden.

Nieuwsblad vh Noorden 30.4.1901 Eenrum .Ten slotte brengt Z.E.A. een verzoek over van wed. Bolhuis, om verhooging van salaris voor 't schoonmaken en kachelaanleggen van en in 't gemeentehuis. De leden vonden eenparig de tegenwoordige belooning f 65 zeer goed.
Nieuwsblad vh Noorden 14.3.1905 Vrouw Bolhuis bedankt met 1 April a.s. als schoolmaakster van het gemeentehuis, tenzij ze eenige verhooging krijgt. Haar salaris bedraagt 65. Met algemeene stemmen besloten daarvoor eene nieuwe op te roepen.
Nieuwsblad vh Noorden 24.3.1905 Vrouw Bolhuis, die bedankt had met 1 April, doch thans na een oproeping weer solliciteert als schoonmaakster v/h gem.huis, zal in hare functie blijven.
Nieuwsblad van het Noorden 21.11.1916 mej. Bolhuis te-Eenrum verzocht en verkreeg eervol ontslag als schoonmaakster van het gemeentehuis met ingang van 1 Jan. 1917.

Nieuwsblad vh Noorden 20.1.1905 Vernieling te Groningen. Toen de sigarenmaker Bertus B. alhier op 13 Nov. dronken was, heeft hij de ruiten stuk geslagen bij de wed. Bolhuis, koopvrouw in de CubadwarsstraaL Niemand die het jongmensch daar aanleiding voor gegeven had. De eisch luidde 8 dagen.

Nieuwblad vh Noorden 9.6.1907 Verder was ingekomen bij de gemeenteraad van Zuidhorn een voordracht tot onbewoonbaarverklaring der woning, eigendom van P. Heemstra bewoond door de wed. Bolhuis. Deze voordracht wordt aangehouden tot de volgende vergadering.

Nieuwsblad van het Noorden 5.5.1924 Onder de veestapel van Gebr. Bolhuis Adorp is mond- en klauwzeer geconstateerd.

De Gooi- en Eemlander 19.7.1924 Laren. Geweldige Brand. Nadere bijzonderheden. Ondanks het stormachtige weer en de vele regens bleef het terrein van den brand gisteren den geheelen dag buitengewone belangstelling trekken. (Volgt een opsomming van gedupeerden en hun schade, daaronder:) Verder waren in hetzelfde perceel nog gelogeerd twee chauffeurs, H. Bolhuis en diens zoon, die met hun kleeren onder den arm de straat op zijn gevlucht en zich in de open lucht moesten aankleeden, van hen is een bedrag van ongeveer 30 aan geld, een horloge, wat gereedschap en twee bussen benzine verloren gegaan, hunne vracht-auto's zijn echter gered kunnen worden.

Nieuwsblad van het Noorden 7.1.1926 De 39-jarige Johannes C, scheepsjager, thans gedetineerd, had in het begin van October een paard in bruikleen van den heer Plantiniga te Stroobos. Op 16 November heeft hij dit paard verkocht aan den heer Bolhuis te Groningen voor 67 maar bekl. is dit geld op een of andere wijze kwijt geraakt. Uit verklaringen van de getuigen Plantinga en Bolhuis, in verband met de bekentenis van bekl. acht het OM. het feit wettig en overtuigend bewezen.

Nieuwsblad van het Noorden 31.1.1938 Auto in de sloot. Zaterdagavond reed de heer Bolhuis, vertegenwoordiger te Groningen te plm. half zeven op den Hoofdweg te Kolhorn, toen ter hoogte van de boerderij van den heer Fockens de stuurinchting van zijn personenauato defect raakte. Ondanks krachtig remmen gelukte het niet den wagen op den weg te ouden. De auto kwam in de sloot, die ter plaatse nogal diep is, terecht. De heer Bolhuis en zijn dochtertje, dat naast hem gezeten was, kregen evenwel geen enkel letsel. Nadat men eerst met een paar paarden en daarna met de auto van den cafhouder Braam te Kolhorn vergeefsche pogingen in het werk gesteld had, heeft een uit Groningen gerequireerde kraanwagen het vrijwel onbeschadigd voertuig te plm. half negen weer op het droge gebracht.

Nieuwsblad van Friesland 2.5.1938 Zoo reed vrijdagmiddag een vrachtauto, bestuurd door zekeren K. uit Oudehome, pardoes op tegen een wagen uit Groningen van den heer Bolhuis. Laatstgenoemde wagen is finaal gekraakt van voren. De vrachtauto bleef vrijwel onbeschadigd. De inzittenden van beide wagens kwamen er vrijwel met den schrik af. De gemeente-veldwachter heeft proces-verbaal opgemaakt en de verkeerspolitie gewaarschuwd, die een onderzoek heeft ingesteld. In den namiddag is de vrachtwagen op eigen kracht vertrokken en de personenwagen is per kraanwagen naar Heerenveen gebracht. Evenals de hoek te Kortezwaag, wordt ook deze plaats zoo langzamerhand berucht door de ongelukken die er voorkomen.

Nieuwsblad van het Noorden 9.6.1982 Het Strandhotel op Schiermonnikoog wordt gesloopt om plaats te maken voor een appartementenhotel. Deze beslissing is vandaag gevallen, doordat de eigenaren, de erven Bolhuis, het oude hotel hebben verkocht.