Families [Van] Bolhuis
Nieuwsbrief september 2006


Het is een tijd stil geweest en iedereen heeft lang op een nieuwe nieuwsbrief moeten wachten. Dat komt omdat ik het afgelopen jaar drie operaties moest ondergaan. Deze operaties hadden niets met elkaar te maken, kennelijk was ik gewoon toe aan groot onderhoud. Een mens kan heel wat lijken, maar blijkt toch weinig voor te stellen als het erop aan komt.
Hoe het zij, hier is dan weer een nieuws brief.


Onvoorziene neventaak
Een logisch aspect van genealogisch onderzoek is dat je vragen krijgt over mensen die in het geslachtsregister voorkomen. Bij personen die al lang overleden zijn ga ik daar terughoudend mee om. De reden is voor de hand liggend. Het is de bedoeling dat het hele onderzoek in boekvorm gepubliceerd wordt. Omdat we intussen praten over meer dan 1000 pagina's, en dus een uitgave in twee delen, is daar nogal wat geld mee gemoeid. Wanneer te veel van de inhoud al bekend is bij geÔnteresseerden, zullen te weinig boeken verkocht worden en is de uitgave dus financieel niet meer haalbaar. Verrassender was het voor mij dat je ook nogal eens vragen krijgt over mensen die nog leven. Allerlei mensen blijken opzoek te zijn naar een [Van] Bolhuis en proberen dat via internet. De eerste hit die ze bij Google krijgen is onze website. En daar stellen ze de vraag dan maar:
- Mijn vrouw wordt vijftig, ik wil een feest geven met allerlei vrienden en bekenden, vroeger had ze veel contact met Henny Bolhuis. Waar is die gebleven?
- We willen een reŁnie organiseren van klas 5 van de lagere school. In die klas zat een Marietje Bolhuis, ze is nu getrouwd, we weten niet met wie, of waar ze woontÖ.
- We zijn bezig met een historische publicatie en daarin komt een P. van Bolhuis voor, die hebben we niet terug kunnen vinden, kunt u helpen.
Vrijwel zonder uitzondering kan ik vrij snel vaststellen over wie het gaat.
De reŁnie betrof een school in Alkmaar, met het gebrek aan gegevens was het denk ik niet gelukt wanneer het een plaats in Groningen was geweest.
De laatste vraag was wel heel makkelijk, het ging over mijn vader.
Ik beschik meestal ook over contactgegevens, zoniet van de gezochte persoon zelf dan van broers of zusters. De meeste tijd ben ik nog kwijt met het zelf contact opnemen met de vraag of ik die contactgegevens door mag geven, want niet iedereen hoeft ervan gediend te zijn benaderd te worden. Tot nu toe had overigens niemand bezwaar.
Je zoekt een geslachtsregister uit en dan doe je detective werk. Hoe zat het in elkaar, die mensen moeten verwant zijn, maar hoe? De mensen waar het om gaat zijn al overleden, vaak al eeuwen geleden.
Maar dat ik een bureau "missing persons" in het leven riep had ik niet verwacht.

Een nieuwe vondst, een teleurstelling?
Aan het einde van de 17e eeuw duikt een Arend Hindriks op. Van hem stamt een uitgebreide familie Bolhuis af, levend in het Oldambt. De vraag ligt voor de hand: vanwaar de naam Bolhuis?
Om die vraag te beantwoorden werd een theorie ontwikkeld hoe hij van Abel Eppens tho Equart kon afstammen. Dat zou de naam Bolhuis verklaren, want Abel Eppens woonde op het Bolhuis en nageslacht noemt zich [Van] Bolhuis. Een slag in de lucht was die theorie niet. Ik heb hem voorgelegd aan verschillende genealogen die van mening waren dat de theorie een plausibele verklaring bood en paste bij de aanwijzingen die er waren. De theorie is ook gepubliceerd in een genealogisch tijdschrift, en ook dat leverde geen weerlegging op. Zo kwam deze hypothese in de concept-genealogie, natuurlijk met de duidelijke aantekening dat het bewijs niet was geleverd.
In maart van dit jaar kreeg ik bericht van een genealoog dat hij een akte had gevonden die bewees dat de hypothese onjuist was. Een uitgebreide gedachtenwisseling volgde, want als dit niet juist was, hoe zat het dan wel? Na het nodige trekken en duwen zagen we kans te bewijzen hoe de relatie wel in elkaar zat.
De genealogie [Van] Bolhuis wint daardoor aan kwaliteit, want er is een onjuiste hypothese uitgehaald. Maar of iedereen daar blij mee is? De afstammelingen van Arend Hindriks raken vijf generaties voorouders kwijt. Tja, de waarheid moet gezegd kunnen worden, ook al is die niet aangenaam.
Hoe is de relatie dan wel?
Wanneer de familie [Van] Bolhuis de stamheerd verlaat worden ze opgevolgd door een echtpaar waarvan de vrouw eerder gehuwd was. Na het overlijden van haar man hertrouwt ze opnieuw en het echtpaar vestigt zich dan elders. Uit alle drie de huwelijken zijn kinderen, en uit alle drie de huwelijken noemen nakomelingen zich Bolhuis. Arend Hindriks stamt uit het eerste huwelijk, hoewel hij vermoedelijk een stiefzoon is van de vrouw.

Een nieuwe vondst, een teleurstelling?
Heb ik het een tijdlang rustig aan moeten doen, datzelfde geldt voor de beantwoording van de vragen. Alle vragen die nog openstonden, staan nog steeds open. Toch "gooi ik maar twee nieuwe vragen in de groep".

Dirk Visser, geboren in 1926, overleden te Groningen 13.11.1986 was getrouwd met een A. Bolhuis. Wie kan haar plaatsen?

Harm van Esch, geboren Godlinze 10.10.1917, overleden te Winsum 28.7.2005, was ook getrouwd met een A. Bolhuis. Ook van deze vrouw heb ik nog niet kunnen vaststekken wie ze is.

Dan herhaal ik de nog openstaande vragen. Wie is de Bolhuis was die in de Tweede Wereldoorlog deel uitmaakte van een verzetsgroep die per radio informatie naar Londen doorgaf, werd gearresteerd en in Krefelt werd opgesloten?

In Leiden vinden we in 1990 de automonteur Gert-Jan Bolhuis. In dat jaar doet hij mee in de eindselectie voor de Beroepen Olympiade 1991. Maar wie is Gert-Jan Bolhuis?

Ik kreeg een boekje, een toneelstuk in Gronings dialect: "Smokkeloar". Het stuk is na lezing natuurlijk direct opgeborgen bij mijn, gelukkig nog steeds groeiende, rij "bolhuis-publicaties". De auteur is Onno Bolhuis. In het boekje wordt het jaar van uitgifte niet aangegeven, maar een aantekening op de kaft luidt: "Opgevoerd 24 Mrt '62". Er zijn vier Onno's gevonden die passen, maar van twee van hen is het niet voor de hand liggend dat het de gezochte is. Blijven er twee over. Wie weet wie de ware Onno is?

Jan van Bolhuis